Zasady działania HRADECKÁ V8

ZASADY EKSPLOATACJI I ZWIEDZANIA NA ROK 2022 :

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejsze zasady obsługi i zwiedzania stanowią dyrektywę wydaną przez Full Party Servis, Antonín Jablonský IČ: 44384939, z siedzibą pod adresem Chvojenec 242, Chvojenec 534 01 (zwaną dalej „operatorem” lub „organizatorem”), która określa podstawowe obowiązujące zasady osób wchodzących na teren „Park360”, „park festiwalowy” / dalej „teren” / na terenie Lotniska Hradec Králové na imprezę Hradecká V8 (zwany dalej „zasadami zwiedzania”) .

1.2 Celem regulaminu zwiedzania jest w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa, zapewnienie higieny, zapewnienie ochrony zdrowia i mienia na imprezie American-Hradec Králové V8, a także zapewnienie idealnych warunków dla Hradec Králové V8 (zwanych dalej „wydarzeniami”). Celem regulaminu dla odwiedzających jest również zapewnienie przyjemnej atmosfery towarzyskiej w „obszarze”.

1.3 Na potrzeby niniejszych Zasad Odwiedzania „Pomieszczenia” oznaczają wyraźnie oddzielone pomieszczenia amerykańskiego operatora imprezy. „Kompleks” będzie otwarty dla publiczności od 19.8.2022 od 1 2:00 do 21.8.2022 do 20:00 .

1.4 „Campus” imprezy amerykańskiej będzie widocznie ograniczony ogrodzeniem, a wejście na „Campus” jest możliwe tylko z ważnym biletem lub innym oznaczeniem wskazanym przez operatora. Kupując bilet i/lub okazując bilet przy wejściu do „lokalu” i/lub wchodząc na wydarzenie na „lokal”, każdy zwiedzający wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym regulaminie zwiedzania oraz z chwilą wejścia na „lokal” niniejsze zasady dotyczące odwiedzin stają się wiążące dla każdego odwiedzającego przez cały czas jego pobytu. Na potrzeby niniejszego regulaminu odwiedzin, odwiedzający i/lub opinia publiczna oznacza każdą osobę wchodzącą do „pomieszczenia”, w tym przedstawicieli mediów i personel techniczny.

1.5 Postanowienia niniejszego Regulaminu Zwiedzania stosuje się mutatis mutandis do osób wchodzących do „lokalu” na podstawie szczególnego stosunku umownego z operatorem i/lub jego partnerami umownymi.

2. „OBSZAR”

2,1Kupując bilet lub otrzymując bransoletkę identyfikacyjną, między odwiedzającym a organizatorem imprezy HRADECKÁ V8 zostaje zawarta umowa przez FPS Antonín Jablonský IČ: 44384939, z siedzibą Chvojenec 242, Chvojenec 53401. Po okazaniu biletu każdy odwiedzający Hradec Králové V8 otrzyma opaskę identyfikacyjną, która uprawnia do wejścia do „kompleksu” i wymiany biletu. Bilet to wydrukowany bilet, który umożliwia nieokreślonej osobie wejście na amerykańskie spotkanie. Każda osoba przebywająca w „terenu” podczas imprezy Hradecká V8 jest zobowiązana posiadać taśmę identyfikacyjną i/lub inny dokument uprawniający ją do przebywania na terenie w czasie pobytu na „terenu” oraz na żądanie pracownika organizatora i/lub upoważnione przez organizatora osoby i/lub służby ochrony do niezwłocznego udowodnienia prawa pobytu,Każdy, kto nie jest w stanie udowodnić swojego prawa do przebywania w „pomieszczeniu” na imprezie Hradecká V8, nie musi być wpuszczony do „pomieszczenia” i / lub może zostać wydalony z lokalu. Odwiedzający i publiczność mogą odwiedzić kemping Stříbrný rybník podczas imprezy Hradecká V8, ewent. wstępu do jego odpowiednio określonych stref, wstępu tylko za zgodą operatora, tylko w godzinach odwiedzin i tylko na warunkach określonych w niniejszym regulaminie zwiedzania. Wszelkie reklamacje można składać tylko przed wejściem do „lokalu”.

2.2 Nadzór nad przestrzeganiem i poszanowaniem niniejszych zasad odwiedzin w „pomieszczeniu” sprawują należycie wyznaczeni pracownicy operatora oraz inne osoby upoważnione i należycie wyznaczone przez operatora oraz w zakresie ich uprawnień ustawowych również Policja Republiki Czeskiej .

2.3 Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków uzależniających i odurzających, a także osoby, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu i/lub zdrowiu osób i/lub mienia znajdującego się w „pomieszczeniu”, tracą prawo przebywania w „pomieszczeniu” lokalu „I nie może zostać wpuszczony do „pomieszczenia” i/lub może zostać wydalony z „pomieszczenia” przez pracownika organizatora i/lub osobę upoważnioną przez organizatora i/lub ochronę. Podobnie osoby, które naruszają zasady określone w niniejszym regulaminie zwiedzania i/lub osoby, które nie przestrzegają poleceń pracowników organizatora i/lub osób przez niego upoważnionych nie mogą zostać wpuszczone i/lub wydalone z „pomieszczenia”.

2.4 Osobom, które nie zostaną wpuszczone do „lokalu” na warunkach niniejszego regulaminu zwiedzania i/lub zostaną wydalone z „lokalu” nie przysługuje zwrot wpłaconych wpisów ani innych kosztów poniesionych na wjazd i udział w USA – Impreza Hradecká V8. Osobom wymienionym w tym przepisie organizator może również ograniczyć lub całkowicie zabronić wstępu do „lokalu”.

2.5 Sprzedaż wyrobów tytoniowych i alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia jest zabroniona na „lokalu”.

3. OBOWIĄZKI ODWIEDZAJĄCYCH

3.1 Odwiedzający imprezę Hradecká V8 są zobowiązani zachowywać się na jej „obiektach”, aby ich działania nie zagrażały bezpieczeństwu i / lub zdrowiu osób trzecich i / lub ich własności, a także nie ograniczały, nie zagrażały ani nie nękały innych odwiedzających poza okolicznościami wynikającymi z przebiegu spotkania Ameryk.

3.2 Goście odwiedzający Hradecká V8 są zobowiązani do przestrzegania instrukcji i przepisów personelu organizatora i/lub osób upoważnionych przez organizatora i/lub służby bezpieczeństwa, a także instrukcji i przepisów Policji Republiki Czeskiej, Straży Pożarnej i Pogotowie Ratunkowe i Pogotowie Ratunkowe.

3.3 Odwiedzający Hradec Králové V8 są zobowiązani do przestrzegania zasad wynikających z niniejszego regulaminu zwiedzania, ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także zasad dobrych obyczajów i dobrych obyczajów.

3.4 Odwiedzającym Hradec Králové V8 zabrania się wnoszenia na „teren” – w szczególności następujących przedmiotów: a) materiałów rasistowskich, uwłaczających, wulgarnych lub innych sprzecznych z dobrymi obyczajami; (b) wszelkiego rodzaju broń, a także wszelkie przedmioty nadające się do cięcia, dźgania lub udaru lub inne przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu odwiedzających (np. nożyczki itp.); c) aerozole, substancje żrące, łatwopalne (np. perfumy w pojemnikach o pojemności powyżej 200 ml), wybuchowe, barwiące lub inne substancje niebezpieczne dla zdrowia; d) butelki, pojemniki, puszki lub inne artykuły wykonane z kruchych, tłukących się lub wyjątkowo twardych materiałów; (e) fajerwerki / rakiety, flary, kominy i inne artykuły pirotechniczne lub wyrzutnie; e) napoje alkoholowe i/lub uzależniające środki odurzającei substancje psychotropowe; f) zwierzęta, z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym; (g) materiały promujące partię lub ruch polityczny lub wszelkie materiały o charakterze politycznym;

Operator lub osoby przez niego upoważnione, w szczególności Przełożony i/lub jego przełożeni, mają prawo do decydowania o niebezpieczeństwie i/lub nieprzydatności poszczególnych przedmiotów wnoszonych przez gościa do „pomieszczenia”. Inspekcję można przeprowadzić przy wejściu do „pomieszczenia”, lub nawet w dowolnym momencie po wejściu gościa do „kompleksu”. Decyzja tych osób jest wiążąca dla odwiedzającego kompleks.

3.5 Odwiedzający Hradecká V8 są zobowiązani do umożliwienia personelowi operatora i/lub osobom przez niego upoważnionym do sprawdzenia wniesionych przedmiotów i bagażu w celu sprawdzenia zgodności z wcześniejszymi przepisami. Jeżeli gość odmówi przeprowadzenia oględzin zgodnie z tym przepisem, nie musi być wpuszczony do „pomieszczenia” i/lub może zostać wydalony z „pomieszczenia”.

3.6 Odwiedzający imprezę Hradec Králové V8 wyrażają zgodę na przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa w celu sprawdzenia przestrzegania niniejszych zasad zwiedzania, zarówno kontroli bagażu, jak i kontroli osobistych przez personel operatora i / lub osoby upoważnione przez operatora i / lub służby bezpieczeństwa, po wejściu na teren „lokal“. Jeśli gość odmówi przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa, nie musi być wpuszczany do „pomieszczenia” i/lub może zostać wydalony z „pomieszczenia”.

3.7 Odwiedzający imprezę Hradecká V8zabrania się ponadto: (a) prezentowania, rozpowszechniania lub publicznego promowania rasistowskich, zniesławiających, wulgarnych lub moralnie odmiennych sloganów lub przedstawień i/lub zachęcania do tego innych; (b) promować jakąkolwiek partię lub ruch polityczny, produkt lub usługę; c. Wspinać się lub wchodzić na wszelkie konstrukcje i urządzenia na „pomieszczeniach”, w szczególności elewacje, ogrodzenia, ściany, bariery, sprzęt oświetleniowy, drzewa, kolumny, dachy, balustrady, konstrukcje wsporcze itp.; d) wchodzić na obszary, które nie są przeznaczone dla publiczności i które są oznaczone jako niedostępne w tym celu; (e) wrzucać jakichkolwiek przedmiotów do pomieszczeń, w których poruszają się zwiedzający, w szczególności na sceny i widownie; f) wzniecać ogień, odpalać lub odpalać materiały pirotechniczne; j) samowolnie przenosić lub w inny sposób manipulować sprzętem i/lub obiektami znajdującymi się na „pomieszczeniach”;j manipulować w jakikolwiek sposób wodą, elektrycznością, powietrzem lub innym sprzętem na „pomieszczeniu”; l) niszczenia wszelkich maszyn i urządzeń znajdujących się na „powierzchni”, w tym lasów parkowych i traw; m) opisać, przymocować lub pomalować jakiekolwiek obiekty, sprzęt lub komunikację w „pomieszczeniach”; n) wynoszenia potrzeb fizycznych poza toalety lub zanieczyszczania pomieszczeń w jakikolwiek inny sposób; o) wejść na teren lokalu bez uprzedniej zgody, lub instrukcje od operatora i/lub jego upoważnionej osoby; (p) grożenie i/lub stosowanie przemocy wobec jednostki i/lub grupy osób i/lub zachęcanie innych do tego; q) bez zezwolenia na sprzedaż biletów i jakichkolwiek towarów, r) dystrybuować lub umieszczać na „ terenach” wszelkie materiały promocyjne i reklamowe bez pisemnej zgody organizatora!

3.8 Odwiedzający nie są uprawnieni do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub podobnej działalności na „lokalu” bez uprzedniej pisemnej zgody operatora i/lub z naruszeniem warunków pisemnej zgody operatora, ani do dystrybucji i/lub sprzedaży wszelkie przedmioty dla innych odwiedzających, w tym gazety, czasopisma, druki, broszury reklamowe itp.

3.9 Uczestnik Hradec Králové V8 uczestniczy w Hradec Králové V8 wyłącznie na własne ryzyko, odpowiada za wszelkie szkody, które wyrządzi, przyjmuje do wiadomości, że z chwilą usunięcia bransoletki identyfikacyjnej umowa traci ważność i nie jest uprawniony do żądania wjazdu na Hradec Králové V8.

3.10 Účastník Hradecké V8 se zavazuje v rámci bezpečnosti a) při zdolávání případného požáru, živelné pohromy nebo jiné mimořádné události poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. b) popel a nedopalky od cigaret a ostatních tabákových výrobků odhazovat pouze do určených nádob. Dbát na bezpečnost při zapalování tabákových výrobků (sirky, zapalovače). c) nekouřit v objektech a prostorách, které jsou označeny zákazovou tabulkou „Zákaz kouření“. d) nepoškozovat instalované bezpečnostní značení. e) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití instalovaných přenosných hasicích přístrojů. f) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití hydrantových systémů ani dalších požárně bezpečnostních zařízení. g) nepoškozovat a žádným způsobem nezasahovat do instalovaných elektrických zařízení. h) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití ovládacích prvků instalovaných technických zařízení (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.). i) při vyhlášení požárního poplachu se řídit pokyny organizátora akce, členů preventivní požární hlídky, členů ostrahy, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

4.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub zdrowiu uczestników Hradecká V8, chyba że szkoda ta jest spowodowana naruszeniem przepisów prawnych przez organizatora iw bezpośrednim związku z tym naruszeniem. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone organizatorowi ograniczona jest do kwoty odpowiadającej maksymalnej cenie biletu zakupionego przez uczestnika.

4.2 Odwiedzający, zwłaszcza osoby starsze lub niepełnosprawne, muszą ostrożnie poruszać się po gładkich i nierównych powierzchniach we własnym interesie i unikać obrażeń. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wypadkiem, który zwiedzający wyrządził własną niedbalstwem lub nieprzestrzeganiem regulaminu zwiedzania.

4.3 Zwiedzający zobowiązani są do przekazania operatorowi i/lub osobie upoważnionej przez operatora i/lub służbie ochrony wszelkich przedmiotów znajdujących się w „pomieszczeniu”. W przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów lub przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla mienia, życia i/lub zdrowia osób trzecich, zwiedzający zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym operatora i/lub osoby przez niego upoważnionej, służby ochrony. Każdy odwiedzający odpowiada wobec operatora i/lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za szkody spowodowane naruszeniem przez niego zasad wynikających z niniejszego regulaminu zwiedzania i/lub innych obowiązujących przepisów prawa.

4.4 Operator ma prawo żądać od odwiedzającego wydania rzeczy spowodowanych przez operatora i/lub jakimkolwiek wypadkiem i/lub szkodą osób trzecich.

4.5 Zwiedzający zobowiązani są do poinformowania operatora i/lub służby porządkowej o wszelkich wypadkach i/lub uszkodzeniach w „pomieszczeniu”.

4.6 W przypadku ewakuacji „obiektu” lub innych sytuacji awaryjnych, odwiedzający zobowiązani są stosować się do poleceń operatora i/lub osób upoważnionych przez operatora, służby ochrony i/lub elementów zintegrowanego systemu ratowniczego.

5. INNE POSTANOWIENIA

5.1 Organizator przetwarza niektóre dane osobowe odwiedzających jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tzw. Ochrona Danych Osobowych (dalej „Rozporządzenie”). Podano wyczerpujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach imprezy Hradecká V8 w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, w tym informacje o celu poszczególnych czynności przetwarzania, ich podstawach prawnych, odbiorcach danych i prawach odwiedzających jako osoby, której dane dotyczą w odrębnym załączniku do niniejszego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.hradeckav8.cz oraz na miejscu imprezy.

5.2Wchodząc do „kompleksu”, odwiedzający Hradecká V8 wyrażają zgodę, bez wcześniejszego powiadomienia, na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku lub portretu w ramach jakiegokolwiek nagrania, transmisji lub produkcji wydarzenia odbywającego się w „kompleksie” w celach komercyjnych lub promocyjnych w rozumieniu art. 84 ustawy nr. Nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego (zwany dalej „Kodeksem Cywilnym”), w ramach ekspozycji całości lub części imprezy organizowanej na „lokalu” przez organizatora i/lub jego partnerów umownych. Zgoda na wykorzystanie obrazu lub portretu zgodnie z niniejszym postanowieniem jest udzielana przez zwiedzających organizatorowi i jego partnerom umownym na czas nieokreślony, a zwiedzający jest uprawniony do cofnięcia tej zgody, chyba że cofnie się paragraf 2 Kodeksu Cywilnego za szkodę , która powstaje w wyniku cofnięcia zgody. Przetwarzanie danych osobowych w ramach wykorzystania zapisów wizerunkowych odwiedzających jest regulowane przez informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z poprzednim paragrafem.

5.3 Goście odwiedzający Hradec Králové V8 potwierdzają ponadto, że nagrania audio i/lub wideo mogą być dokonywane w „pomieszczeniach” dla potrzeb prasy, radia, telewizji lub podobnych wiadomości. Odwiedzający przyjmują do wiadomości, że nabycie tych zapisów nie wymaga ich zgody w rozumieniu art. 89 Kodeksu Cywilnego, jeżeli zapisy te są wykorzystywane w rozsądny sposób i nie jest to sprzeczne z ich uzasadnionymi interesami.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6. 1 Niniejszy regulamin zwiedzania wchodzi w życie z dniem 1.8.2022.

6.2 Prawa i obowiązki nieuregulowane wyraźnie w niniejszym regulaminie zwiedzania regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa nr. nr 89/2012 Sb. Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami i obowiązującym. 6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu zwiedzania w dowolnym momencie.

6. 3 Ważne numery telefonów: 112 numer alarmowy

W Hradcu Králové w dniu 9.5.2022