PROVOZNÍ a NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO ROK 2023 :

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento provozní a návštěvní řád je směrnicí vydávanou společností Full Party Servis, Antonín Jablonský IČ: 44384939, se sídlem Chvojenec 242,Chvojenec  534 01 (dále jen „provozovatel“ nebo „pořadatel“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do prostor areálu ,,Park360“, /dále jako ,,areál“/ v prostoru letiště Hradec Králové na akci Hradecká V8  (dále jen „návštěvní řád“).

 

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany, zajištění hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku na srazu amerik-Hradecká V8 a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu Hradecké V8 (dále jen „akce). Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné společenské atmosféry v ,,areálu“.

 

1.3 ,,Areálem“ se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí viditelně ohraničené prostory provozovatele srazu amerik. Pro veřejnost bude ,,areál“ otevřen v termínu od 18.8.2023 od 12:00 hodin do 20.8.2023 do 20:00 hodin.

 

1.4 ,,Areál“ srazu amerik bude viditelně ohraničen plotem a vstup do ,,areálu“ je možný pouze s platnou vstupenkou nebo jiným označením určeným provozovatelem. Zakoupením vstupenky a/nebo předložením vstupenky při vstupu do ,,areálu“ a/nebo vstupem na akci do ,,areálu“ vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do ,,areálu“ se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v něm. Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do ,,areálu“, a to včetně zástupců médií a technického personálu.

 

1.5 Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do ,,areálu“na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

 

2. ,,AREÁL

2.1 Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi návštěvníkem a pořadatelem akce HRADECKÁ V8 společností FPS Antonín Jablonský IČ: 44384939, se sídlem Chvojenec 242,Chvojenec 53401 smlouva o účasti na srazu amerik Hradecká V8. Každý návštěvník Hradecké V8 obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do ,,areálu“ a nahrazuje vstupenku. Vstupenkou se rozumí tištěná vstupenka umožňující vstup na sraz amerk blíže neurčené osobě.  Každá osoba v ,,areálu“ při akci Hradecká V8 je povinna po celou dobu svého pobytu v ,,areálu“ mít na zápěstí identifikační pásku a/nebo jiný doklad opravňující ji k pobytu v areálu, a na žádost pracovníka pořadatele a/nebo pořadatelem pověřené osoby a/nebo bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v ,,areálu“. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v ,,areálu“ na akci Hradecká V8 nemusí být do ,,areálu“  vpuštěn a/nebo může být z prostor ,,areálu“  vykázán. Návštěvníci a veřejnost může do areálu při akci Hradecká V8, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat pouze se souhlasem provozovatele, pouze v návštěvních hodinách a pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do ,,areálu“.

 

2.2 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu v ,,areálu“ provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky.

 

2.3 Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v ,,areálu“, pozbývají oprávnění k pobytu v ,,areálu“ a nemusí být do ,,areálu“ vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele a/nebo pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z ,,areálu“ vykázány. Stejně tak nemusí být do ,,areálu“ vpuštěny a/nebo mohou být z ,,areálu“ vykázány osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo osoby, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele a/nebo pořadatelem pověřených osob.

 

2.4 Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do ,,areálu“ vpuštěny a/nebo budou z ,,areálu“ vykázány, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného či jiných nákladů vynaložených na vstup a účast na srazu amerik-Hradecká V8. Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen či zcela zakázán vstup do ,,areálu“.

 

2.5 V ,,areálu“ je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let.

 

3. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

3.1 Návštěvníci akce sraz amerik Hradecká V8 jsou povinni chovat se v jeho ,,areálu“ tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu srazu amerik.

 

3.2 Návštěvníci Hradecké V8 jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele a /nebo osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby.

 

3.3 Návštěvníci Hradecké V8 jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

 

3.4 Návštěvníci Hradecké V8 mají zakázáno vnášet do ,,areálu“ – zejména následující předměty: a) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům; b) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků (např. nůžky apod.); c) spreje, leptavé, hořlavé (např. parfémy v obalu nad 200 ml), výbušné, barvící, nebo jiné látky ohrožující zdraví; d) láhve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých materiálů; e) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty nebo odpalovací zařízení; e) alkoholické nápoje a/nebo návykové, omamné a psychotropní látky; f) zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby; g) materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;

O nebezpečnosti a/nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do ,,areálu“ má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména vedoucí pracovník bezpečnostní služby (Supervisor) a/nebo jemu nadřízené osoby. Kontrola může být provedena při vstupu do ,,areálu“, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do ,,areálu“. Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka areálu závazné.

 

3.5 Návštěvníci Hradecké V8 jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele a/nebo provozovatelem pověřeným osobám provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, nemusí být do ,,areálu“ vpuštěn a/nebo může být z ,,areálu“ vykázán.

 

3.6 Návštěvníci akce Hradecké V8 souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky provozovatele a/nebo provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou, při vstupu do ,,areálu“. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, pak nemusí být do ,,areálu“ vpuštěn a/nebo může být z ,,areálu“ vykázán.

 

3.7 Návštěvníkům akce Hradecká V8 je dále zakázáno: a) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat; b) propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu; c) přelézat či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v ,,areálu“, a to zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.; d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost a jsou pro tyto účely jako nepřístupné označeny; e) vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, a to zejména do jevišť a hledišť; f) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku; j) svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením umístěným v ,,areálu“; k) jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným zařízením v ,,areálu“; l) ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v ,,areálu“, a to včetně parkových dřevin a travin; m) popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v ,,areálu“; n) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál; o) vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukce provozovatele a/nebo jím pověřené osoby; p) vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat; q) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží, r) rozdávat či umisťovat v ,,areálu“ jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele!

 

3.8 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v ,,areálu“ jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod.

 

3.9 Účastník Hradecké V8 se účastní Hradecké V8 výlučně na vlastní odpovědnost, odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí, bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na Hradeckou V8.

 

3.10 Účastník Hradecké V8 se zavazuje v rámci bezpečnosti a) při zdolávání případného požáru, živelné pohromy nebo jiné mimořádné události poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. b) popel a nedopalky od cigaret a ostatních tabákových výrobků odhazovat pouze do určených nádob. Dbát na bezpečnost při zapalování tabákových výrobků (sirky, zapalovače). c) nekouřit v objektech a prostorách, které jsou označeny zákazovou tabulkou „Zákaz kouření“. d) nepoškozovat instalované bezpečnostní značení. e) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití instalovaných přenosných hasicích přístrojů. f) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití hydrantových systémů ani dalších požárně bezpečnostních zařízení. g) nepoškozovat a žádným způsobem nezasahovat do instalovaných elektrických zařízení. h) nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití ovládacích prvků instalovaných technických zařízení (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.). i) při vyhlášení požárního poplachu se řídit pokyny organizátora akce, členů preventivní požární hlídky, členů ostrahy, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

 

4. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

4.1 Pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků Hradecké V8, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením. Odpovědnost za škodu pořadatele je omezena částkou odpovídající maximálně ceně vstupenky zakoupené účastníkem.

 

4.2 Návštěvníci, zejména starší, nebo postižení tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a nerovných plochách a vyvarovat se úrazu. Pořadatel neodpovídá za újmu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.

 

4.3 Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli a/nebo provozovatelem pověřené osobě a/nebo bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v ,,areálu“. V případě, že návštěvníci v ,,areálu“ naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele a/nebo provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

 

4.4 Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo újma.

 

4.5 Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku újmy v ,,areálu“.

 

4.6 V případě evakuace ,,areálu“ či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny provozovatele a/nebo provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému.

 

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

5.1 Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Komplexní informace o zpracování osobních údajů v rámci akce Hradecká V8 ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech návštěvníka jakožto subjektu údajů jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto návštěvního řádu, která je dostupná prostřednictvím internetových stránek www.hradeckav8.cz a v místě konání akce.

 

5.2 Vstupem do ,,areálu“ návštěvníci  Hradecké V8 souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v ,,areálu“ pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v ,,areálu“ pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

 

5.3 Návštěvníci Hradecké V8 dále berou na vědomí, že v ,,areálu“ mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

6.1 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1.8.2023.

 

6.2 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění. 6.4 Pořadatel se vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento návštěvní řád.

 

6.3 Důležitá telefonní čísla:Tísňová linka 112

 

V Hradci Králové dne 24.2.2023