Provozní řád HRADECKÁ V8 Stříbrný rybník HK

I. Všeobecná ustanovení

 1. Nájemce se pro potřeby tohoto provozního řádu rozumí fyzická/právnická osoba užívající provozní areál dle předem dojednané specifikace.
  Účastníkem akce se pro potřeby tohoto provozního řádu rozumí fyzická/právnická osoba vstupující do areálu za účelem pasivní/aktivní účasti na akcích pořádaných v areálu, a to jak organizovaných provozovatelem tak jakýmkoli dalším nájemcem.
 2. Vstupem do areálu se každá osoba stává účastníkem dobrovolného smluvního vztahu a podrobuje se ustanovením tohoto Provozního řádu.
 3. Vstup a vjezd do areálu je možný pouze na základě dohody s provozovatelem a jeho souhlasu.
 4. Parkování v areálu je možné pouze na vyhrazených místech a dle pokynů pracovníků provozovatele nebo osob pověřených provozovatelem či nájemcem. Dbát zejména na průjezdný pruh v šířce 3 m pro Integrovaný záchranný systém.
 5. V prostorách areálu Stříbrný rybník HK je zakázáno:
  1. Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít.
  2. Vnášet alkohol, vnášet a konzumovat drogy či jiné toxické látky.
  3. Vnášet natlakované nádoby.
  4. Návštěvníci, účastníci jakékoliv pořádané akce, nebo objednatelé či nájemci areálu, jsou oprávněni pohybovat se pouze v prostorách jim určených a nesmí vstupovat do ostatních prostor, pokud k tomu nemají zvláštní písemné oprávnění.
  5. Ničit zařízení areálu a jeho vybavení.
  6. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat věškerá zařízení v areálu
  7. V areálu je zakázáno se chovat způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, nebo neodůvodněným hlukem rušit klid. V celém prostoru areálu je od 22:00 do 8:00 hodin zakázáno provozovat závodní vozidla, startovat motory, nebo jinak působit nadměrný hluk.
  8. Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, vypouštění provozních kapalin a autobaterií.
  9. gumování pneumatik“ na místě, nebo úmyslného rozjezdu, při kterém dochází k „zapálení“ pneumatiky
  10. driftování“, kterým se myslí úmyslný průjezd zatáčkou řízeným smykem, tak, že vůz do zatáčky v přetáčivém smyku již najíždí
  11. Do areálu je zakázán vjezd vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny
  12. Zakaz volného výběhu psů
  13. Je přísný zákaz rozdělávání ohně v prostorách celého kempu Stříbrný rybník
 1. Každý účastník akce svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazuje se je dodržovat. Při nedodržení může být udělena pokuta až do výše 50 000,- Kč.
 2. Účelem provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
 3. Tento provozní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.
 4. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto provozního řádu, přísluší pracovníkům provozovatele popř. osobám pověřeným provozovatelem.
 5. Při nedodržení provozního řádu může být udělena pokuta až do výše 50 000 Kč.

II. Vstup a pobyt v areálu

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto provozním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz areálu a dále každou osobu, která neuposlechne pokynů provozovatele, pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na kontrolu hluku motorových vozidel pohybujících se v areálu. Pro pohyb motorových vozidel v prostorách areálu je povolený vnější hlukový dle předepsaných hodnot uvedené v ročenkách Federace automobilového sportu AČR a Federace motocyklového sportu AČR a porušení obecných předpisů platných pro ČR dle § 12 odst. 1 a 3 a přílohou č. 3 částí A nařízení vlády č 272/2011 Sb., o ochraně zdraví vyloučení před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyloučeni z akcí či jízd, bez nároků na jakékoli refundace. Ostatní dopravní prostředky musejí splňovat technickou kontrolu a homologované výfukové potrubí pro běžný provoz na pozemních komunikacích. V případě, že motorové vozidlo daného účastníka tento limit nesplní (tedy hluk přesáhne danou hranici), bere tento účastník na vědomí, že mu nebude umožněn vjezd a pohyb tohoto vozidla v prostorách areálu, popř. bude z areálu vykázán bez náhrady.